خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 561-595 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس هنر و معماریفریبا هاشمی4760
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس هنر و معماریفریباهاشمی4760
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس کارگاههای تخصصی هنر و معماریفریبا هاشمی4760
معاونت آموزشيگروه برنامه ریزی آموزشی / کارشناس برنامه ریزیزهراهاشمی4773
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیخسروواجک2699
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2853
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول کارپردازیمحمد علیوفا2356
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموال و انبارکیوانپارسا4429
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموال و انبارکیوانپارسا - تلفکس4711
دانشکده علومگروههای آموزشی / کارشناس مسئول گروه شیمیمعصومه پری نژاد2206
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 2معصومهپری نژاد2206
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معدنابوالفضلپورامیدی4339
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهلیلاچاوشی4382
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهد کودکنداکابلی2420
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / كارپردازيحسینکاظمی2445
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه روانشناسیمحمودکاظمی4107
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریمصطفیکریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی 1مصطفی کریمی2246
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه حشره شناسی2مصطفی کریمی2246
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه آمارفاطمه کریمی2584
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه آمارفاطمهکریمی2584
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهاعظمکریمی2282
معاونت آموزشيواحد نظام وظیفه / کارشناس علیکمالی2798
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهد کودکمهدکودک2420
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمصطفییارقلی2384
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مدیر اداری و مالیبهرامیارمحمدی2239
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه صنایعامیریوسفلی2682
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیعلی رضا یوسفی2804
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / رئیس اداره رسیدگی به اسنادمریمیوسفی2308