خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه حسن رضامیرزایی2404
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دفتر حراستامیرمیرزایی2371
معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی / مسئول دبیرخانه و طرحهای داخلیبتولموسی زاده بهروز2462
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
معاونت اداری مالیکارشناس انفورماتیک مرکزیسیدحسنموسوی2730
کتابخانه مرکزیخدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
حوزه ریاست دانشگاهکارشناس دفتر ریاستسیده لیلاموسوی2318
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (1)سیدمهدیموسوی2308
معاونت اداری مالیصندوق معین / عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مهندسی شیمیرضاموسوی4360
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / خدمات فنیسیده مهنازموسوی2361
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیسرپرست پژوهشکدهمرتضیموحدی فاضل4246
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
مدیریت طرحهای عمرانیدبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / دبیرخانه طرحهای عمرانیصادقمهدیون2607
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / آبدارخانهیدالهمهدیخانی2569
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / سرپرست اداره دانش آموختگان و امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیمهدیمنتخبی2729
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / دفتر ادارهمحمدمنتخبی2232
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مهندسی شیمیمهدیملکی4026
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه كامپيوترمجیدمقدادی2613
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 1لیلامغانلو2616
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهآرشمظفری2541
معاونت دانشجويياداره پشتیبانی و نظارت / مسئول اموال معاونت دانشجویییحییمصطفوی2709
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه زمین شناسیرقیهمسکار2517
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه علوم محیط زیسترقیهمسکار2517
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیسترقیهمسکار2517
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه پرورش زنبور عسل و فرآوری تولیدات دامیعلیرضامسلمی2233
مدیریت طرحهای عمرانیمسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه هاغلامرضامسعودی مقدم2720
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / تکنسین تاسیساتغلامرضامسعودی مقدم2720
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
معاونت آموزشياداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانیفاطمهمسعودی2596
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهذکرالهمروتی2299
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی / سرپرست اداره مریممرسلی2507
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميذکرعلیمرادی2487
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
دانشکده کشاورزیامور اداری دانشکده / مسئول امور عمومي دانشکده جدیدجعفرمرادلو4551
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهامیرجوادمرادلو2413
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه اقتصاد نرگسمراد خانی4302
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2698
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / مسئول دفتر معاونتجوادمحمودی2335
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / مسئول دفتر مدیر آموزشجوادمحمودی2335
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
معاونت دانشجويياداره تغذیه / مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
مرکز رشد واحدهای فناوریعامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیفمحمدی2324
تعاونی مصرف کارکنانفروشگاه تعاونیرعنا محمدی2364
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول امور دفتریمحمدحسینمحمدی2455
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (5)ربابمحمدی2308
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیفاطمهمحمدی2324
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزشسودابهمحمدی4796
معاونت آموزشيگروه استعدادهای درخشان / کارشناسمحمدعلیمحمدی2533
معاونت فرهنگی و اجتماعیعامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی - گروه عمرانحسینمحمدی2498
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستسمیرامحمدی2355
معاونت اداری مالیمسئول دفتر معاونتروح الهمحمدی2332