خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  کارشناس موزه موسیبراتی4243
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
 کارشناس-4219
 سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران (شهید فرجامی-علیخانی-ناصربخت-عسگری نژاد-بابازاده-نوری-روغنی-ورقایی-رنج بر)--2245
 دندانپزشکی090332159160
 اورژانس و پذیرش 1091020354752222
 اورژانس و پذیرش 2091020354752733
 داروخانه091023014470
 خوابگاه برادران - روغنی زنجانی20 به بعدساعات پاسخگویی4587
 خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی20 به بعدساعات پاسخگویی4586
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایخدایی4588
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایصمدی4589
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایصمدی4590
 مدیر گروه روانشناسیاباذرچراغی4131
 معاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
 دفتر گروهابوالفضلپورامیدی4339
 مدیر مرکز رشد و نوآوریاحسان خواصی2676
 مدیر گروهاحسانتفکری4206
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس فعالیتهای دینی و اردوهااحمدحیدری2401
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس سیاسی و تشکل هااحمدحیدری2401
 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریاصغراحمدی2278
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / آبدارخانه ساختمان علوم انسانیاصغررحمتی2830
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتاصغرشامی2305
 کارشناساصغرمحمدی4004
 دفتر گروهاصغرلطفی4016
 دفتر گروهاصغرلطفی4016
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهاعظمسلطانی2573
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهاعظم سلطانی2573
 معاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتاعظمقزلباش2334
 کارشناس واحد خواهران و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
 دفتر گروه اعظمرسولی4755
 دبیرخانه / کارشناس دبیرخانهاعظمکریمی2282
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیافشین زهدی4725
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشانافشینتوکلی2280
 معاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
 مدیر گروه زبان انگلیسیالهاممحمدی4465
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 روابط عمومی / کارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
 آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
 معاونت پژوهشی / معاون پژوهشیامیدرحمانی2334
 حراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزایی2483
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299
 اداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (4)امیرتاران2308
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دفتر حراستامیرمیرزایی2371
 سامانه های معاونت دانشجویی / مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسمامیرنظری4434
 مدیر گروهامیرسلیمی4354
 مدیر گروه اقتصاد امیرجباری4302
 کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهامیرجوادمرادلو2413
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / انتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / انتشاراتانتشارات /همکفانتشارات / همکف4212
 کارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلاکبرقربانی2558
 کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
 کارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوریاکرمنجفلو2750
 کارشناس گروه علوم ورزشیاکرمجعفری4105
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه ایمانشهابی2421
 سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
 مدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی خارجیبهارکاشتری2363
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مدیر امور اداریبهرامیارمحمدی2239
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميبهروزکرمی2487
 اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری / مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکیبهروزقدیمی2321
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهبهزادحیدری2237
 پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنتبهزادبرجی2700
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه تغییر رمز شبکه و اینترنت (https://hotspot.znu.ac.ir/change-password)بهزادبرجی2700
 امور اداری دانشکده / کارپردازیبهمنخدایی2226
 معاونت دانشجویی / مسول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
 مسئول سلف سرویسبهمنمحمدیاری2297