خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 71-140 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2271
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودی4425
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده مهندسی2320
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم2359
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده کشاورزی و معاونت دانشجویی2221
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2860
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه برادران2559
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد2514
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کارگاه4446
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودي4426
مدیریت حراستانتظامات / مرکز پیام2666
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2716
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاصغر محمدی4004
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیمسعود اسکندری2683
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگکارشناس1111
آزمایشگاه پردازش موازی، سیستم عامل و سیستم های بلادرنگمسئول آزمایشگاه2222
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه نقشه برداري--2373
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(آقایان-روزهای زوج)--2694
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / استخر(خانمها-روزهای فرد)--2694
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / اتاق رانندگان--2237
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه فتوگرامتری - گروه نقشه برداري----2224
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهمانسرای اشراق----4440
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 1091020354752222
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 2091020354752733
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهآرشمظفری2541
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفتهتلفن تماس :آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته4219
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / حفاظت پرسنلی حراستآقایرضایی2834
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معدنابوالفضلپورامیدی4339
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس سیاسی و تشکل هااحمدحیدری2401
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس فعالیتهای دینی و اردوهااحمدحیدری2401
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه نقشه بردارياسلامجوادنیا2373
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه مكانيكاصغرلطفی4016
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / آبدارخانهاصغر رحمتی2830
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول خدماتاصغرشامی2305
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / مسئول نقلیهاصغرشامی2237
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارگاه مکانیکیاصغرنجفی4442
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهاعظمسلطانی2573
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معماریاعظمرسولی4755
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهاعظمکریمی2282
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیافشین زهدی4725
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / مدیر تحصیلات تکمیلیافشینتوکلی2280
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهالمیراسمیعی نژاد4385
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
دانشکده علوممعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
دانشکده علومگروههای آموزشی / آموزش گروه فیزیکالهه موسوی2264
روابط عموميکارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / معاون پژوهشیامیدرحمانی2334
دانشکده مهندسیحراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزایی2483
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه صنایعامیریوسفلی2682
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکدهامیرنجاری2299
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادرانامیرمحمدی2245
معاونت اداری مالیاداره اموال و انبار / کارشناس اموال و انبارامیرتاران4711
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / مسئول دفتر حراستامیرمیرزایی2371
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسمامیرنظری4434
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهامیرجوادمرادلو2413
معاونت اداری مالیانتشارات ساختمان مرکزیانتشاراتانتشارات2216
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / انتشاراتانتشارات علوم انسانیاول راهرو اصلی4212
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارپردازاکبرقربانی 2445
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلاکبرقربانی2558