خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 561-595 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیمهد کودکنداکابلی2420
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه اقتصاد نرگسمراد خانی4302
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختنرگسصیدی2833
دانشکده مهندسیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق-کامپیوتر)نسرینفرخپور2448
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / کارشناس خوابگاههای خواهراننسریناحمدی2665
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مسئول دفتر و دبیرخانه مالینسرینبیات2309
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)نسرینسلمانیان2744
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت نظارت و ارزیابی / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه هنرنغمهخرازیان4761
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 2نفیسه آل یاسین2823
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه نقشه برداریهادیانصاری2394
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه برقوجیههبیرامی2762
معاونت پژوهش و فناوریمعاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتپرویزنظری2334
معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی / رئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
کتابخانه مرکزیرئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی4383
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
معاونت پژوهش و فناوریمرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
مرکز فناوری اطلاعاتپشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)کبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه https://zcs.znu.ac.irکبریشکوری نیا2392
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های مرکز انفورماتیک / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2392
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقاییکریمجعفری4283
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)کشاورزیآموزش دانشکده2398
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول دفتر پژوهشکدهکوروشروحی فر4254
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموال و انبارکیوانپارسا4429
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموال و انبارکیوانپارسا - تلفکس4711
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسییوسفرضایی4123
موزه تاریخ طبیعیمدیریت موزهیوسفقدیمی4244