خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 561-580 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  رئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
 معاونت پژوهشی / مسئول دفتر معاونتپرویزنظری2334
 کتابخانه مرکزی / رئیس کتابخانهپرویزاحمدی2323
 مرکز مشاوره دانشجویی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی4383
 سامانه های معاونت دانشجویی / مرکز مشاوره دانشجویی- سامانه سجاد- کارنامه سلامت روانپریوششهبازی2311
 کارشناس امور حقوقی و قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
 علوم دامي / آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
 علوم دامي / آزمایشگاه میکروبیولوژیکاملیا سیامکی2387
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه اساتید (http://www.znu.ac.ir/members/adminmenu)کبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / سامانه https://zcs.znu.ac.irکبریشکوری نیا2392
 سامانه های مرکز انفورماتیک / پورتال دانشگاه زنجانکبریشکوری نیا2392
 پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
 مرکز انفورماتیک دانشگاه / پشتیبانی وب سایتکبریشکوری نیا2392
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)کشاورزیآموزش دانشکده2398
 مسئول دفتر پژوهشکدهکوروشروحی فر4254
 اداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
 مدیریت امور دانشجویی / مسئول اموال معاونت دانشجویییحییمصطفوی2709
 معاونت دانشجویی / آبدارخانهیدالهمهدیخانی2569
 مدیریت موزهیوسفقدیمی4244
 معاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسییوسفرضایی4123