خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 141-210 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  آزمایشگاه هیدرولیکهادیانصاری2394
 آزمایشگاه نقشه برداریهادیانصاری2394
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (علوم دامی و صنايع غذايي )سید علی قوامی2398
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلیسید علی قوامی2398
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده کشاورزی (https://lms.znu.ac.ir)کشاورزیآموزش دانشکده2398
 مسئول امور دفتری هسته گزینشحوریهمحمدی2400
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس فعالیتهای دینی و اردوهااحمدحیدری2401
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس سیاسی و تشکل هااحمدحیدری2401
 دفتر انجمن حامیانعباسسلامت2403
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / مدیر امور فناوری و ارتباط با جامعه حسن رضامیرزایی2404
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیحسنقره خانی2406
 معاونت دانشجویی / شورای صنفی رفاهی دانشجویان2411
 مسئول دفتر معاونتداودمهدوی2412
 مدیریت فرهنگی و اجتماعی / کارشناس فعالیتهای قرآنیرسولحبشی2412
 معاون فرهنگی و اجتماعیداوداسلامی2412
 حوزه ریاست دانشکده / مسئول دفتر ریاستخدیجهمهاجری2413
 حوزه ریاست دانشکده / ریاست دانشکدهامیرجوادمرادلو2413
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / دبیرخانه حراستصفورارسولی2419
 مهد کودکنداکابلی2420
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / رئیس امور فناوری و ارتباط با جامعه ایمانشهابی2421
 معاونت دانشجویی / حسابداریلیلاسرداری2427
 مسئول امور خوابگاههای خواهرانمریمفرزاد2428
 معاونت دانشجویی / کارپردازمحمددقیقی2430
 معاونت دانشجویی / معاون دانشجوییعلیمرصعی2431
 مدیرگروه صنایع غذایی2432
 دفترگروه صنایع غذایی2432
 مدیرگروه گیاهپزشکی2433
 دفترگروه گیاهپزشکی2433
 واحد درآمد / مسئول واحد درآمدعبدالرسولبابایی2439
 رئیس هیئت مدیرهعبدالرسول بابایی2439
 روابط عمومی / مدیر روابط عمومیعلی سپهری2440
 کارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیزهرانظری2441
 روابط عمومی / مرکز ارتباطات مردمی2442
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزش (برق)نسرینفرخپور2448
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده مهندسی (https://lms.znu.ac.ir)مهندسیآموزش دانشکده2448
 مدیریت امور دانشجویی / مدیر امور دانشجوییحامدبهرامي2454
 رئیس استانی دفاتر نهاد در دانشگاه های استان/ مسئول نهاد دانشگاه زنجانعلیقره داغی2455
 مسئول امور دفتریمحمدحسینمحمدی2455
 اداره رسیدگی به اسناد / بایگانی امور مالیعباسقربانی2459
 امور فناوری و ارتباط با جامعه / امور فناوری وارتباط با جامعهعباسپیرمحمدی2460
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهعادلسعادتی2461
 اداره کارگزینی / کارشناس حضور و غیابسهیلالازمی2466
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس نشریات دانشجوییفاطمهعبدی2471
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه شیمیشرارهعلم بیگی2477
 آموزش گروه شیمیشراره علم بیگی2477
 کارشناس خوابگاه برادرانرجبقرجه لو2478
 معاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکمحمودمرادی2481
 حراست دانشکده / کارشناس حراستامیر میرزایی2483
 حراست دانشکده / نگهباني ساختمان عمران2484
 حوزه ریاست دانشکده / اتاق بسیج2486
 امور اداری دانشکده / مسئول تداركات و امور عموميبهروزکرمی2487
 سايت تخصصي - گروه كامپيوترباب الهمحمدی2489
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر فنی و حرفه ای2490
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان مکانیک2491
 آزمایشگاه ديجيتالحامدپورجم2494
 امور اداری دانشکده / مدیر امور اداریحسینمحمدی2498
 آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانیحسینمحمدی2498
 كارگاه نقشه برداري جوادشهبازی2501
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی-نقشه برداری-عمران)جوادآخوندی2505
 مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / سرپرست اداره خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلیمریممرسلی2507
 رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیعلی اکبرپیرمحمدی 2508
 حوزه ریاست دانشکده / انتشارات2510
 اتاق پروژه روح الهبیات2511
  آزمایشگاه آنالوگسعیدحاجی میری2513
 انتظامات / انتظامات کتابخانه مرکزی و مرکز رشد2514
 امور اداری دانشکده / مدیر اداریحسینرستمی2516
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه های زمین شناسی و محیط زیستنسرینمسکار2517
 آموزش گروه زمین شناسینسرین مسکار2517
 آموزش گروه علوم محیط زیستنسرین مسکار2517
 بسیج اساتید دانشگاه / مسئول بسیج اساتید2531