خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 211-280 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان / کارشناس گروه استعدادهای درخشانمحمدعلیمحمدی2533
 دفتر صندوقرضاقزلباش2535
 آزمایشگاه فیزیک 2حسینحمزه لو پاک2535
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشسعیدهبهراملوئیان2536
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم (https://lms.znu.ac.ir)علومآموزش دانشکده2536
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو2541
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه زیست شناسیمریمعباسی2543
 آموزش گروه زیست شناسیمریم عباسی2543
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسسهیلامزین2546
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد برادرانمجیدبیات2547
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان عمران2549
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / رئیس اداره نظارت طرح های عمرانیرضاتاران2550
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمهشکوری2553
 اداره امور عمومی وپشتیبانی / آژانس دانشگاه--2555
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس امور فرهنگیمشهودقاسمی2557
 کارپردازی کل / مسئول کارپردازی کلاکبرقربانی2558
 انتظامات / انتظامات خوابگاه برادران2559
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسفرهادمردانه2561
 معاونت دانشجویی / آبدارخانهیدالهمهدیخانی2569
 معاونت پژوهشي دانشکده / كتابخانهاعظمسلطانی2573
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهسعیدذوالقدر2573
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهاعظم سلطانی2573
 آزمایشگاه شیمی NMRحسین فرزانه بناب2578
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه آمارفاطمهکریمی2584
 آموزش گروه آمارفاطمه کریمی2584
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
 آموزش گروه ریاضیساراغیور نمین2585
 آزمایشگاه شیمی 5سکینهمحمدی2586
 آزمایشگاه شیمی 1نگینصباحی2587
 حوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
 حوزه ریاست دانشکده / كارپردازيمهدیخانمحمدی2588
 گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / مدیر همکاریهای علمی بین المللیحسینکوهستانی2593
 مدیریت امور پژوهشی / مدیر امور پژوهشیجعفرغضنفریان2594
 نصراله عباسی  2594
 مدیریت امور پژوهشی / مجلات و همایش‌های علمی داخلیصفیهاشرفی2595
 سامانه های معاونت پژوهشی / سامانه مدیریت پژوهش (http://samp.znu.ac.ir)صفیهاشرفی2595
 صفیه اشرفی  2595
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه گلستان - دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (https://edu.znu.ac.ir)فاطمهمسعودی2596
 اداره حین تحصیل / کارشناس دانشکده كشاورزي و علوم انسانی (مقطع کارشناسی )فاطمهمسعودی2596
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی مربوط به گروه های آموزشی عمران، مکانیک، معدن و کامپیوترفریباعبدی2597
 واحد امور هیأت علمی / کارشناس هیأت ممیزه نازیلاقزلباش2598
 اداره خدمات آموزشی / سرپرست ادارهفاطمهبهرامی2605
 اداره نظارت بر طرحهای عمرانی / مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر عمرانیصادقمهدیون2607
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس واحد خواهرانساراشهامی2608
 دفتر گروه زهرانباتعلی پور2611
 مدیر گروهمجیدمقدادی2613
 مدیریت امور پژوهشی / طرح های داخلیفاطمهسلطانی2615
 مدیریت امور پژوهشی / پایان نامه ها وحق التحقیق دانشجویانفاطمهسلطانی2615
 آزمایشگاه گیاه شناسی لیلامغانلو2616
 مدیر گروه زیست شناسیقاسممحمدی کاشانی2618
 مدیریت حراست دانشگاه زنجان / کارشناس صدور کارتمحمدسلیمانی2620
 معاون مدیر کتابخانه مرکزیسیدعلی النقینبوی2630
 دبیرخانه و مرکز اسناد سید علی النقی نبوی2630
 اطلاع رسانیسید علی النقینبوی2630
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشفاطمه پناهی2633
 مدیر گروه فیزیکمجتبینصیری2638
 مدیریت امور پژوهشی / انتشارات و رابط وب پژوهشصونانصر2641
 صونا نصر  2641
 اداره رفاه دانشجویی / کارشناس امور رفاهي دانشجویان دانشکده فنی مهندسیملیحهحسنلو2643
 مدیر انفورماتیکسجادحق زاد کلیدبری2650
 کارشناس خوابگاههای خواهرانمعصومه عباسی2665
 انتظامات / مرکز پیام2666
 اداره دانش آموختگان / امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشکده علوم انسانی در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلیزینبحمزه لو2671
 معاونت دانشجویی / دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویانحسینباقری2672
 معاونت دانشجویی / صندوق خیریه رفاه دانشجویانحسینباقری2672
 مدیر مرکز رشد و نوآوریجلالصبا2676
 متصدی امور اداری مرکز رشد و نوآوریرویاحیدراوغلی2676
 کارشناس مرکز رشد و نوآوریفاطمهحیدری2676
 مجتمع خواهران - فاطمیه 32677
 اداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیأت علمی(مهندسی و علوم انسانی)زینبنظری2684