خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  رئیس اداره امور قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
 اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2827
 اداره کارگزینی / کارشناس امور اداریسهیلاعبداللهی2827
 کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / آبدارخانه ساختمان علوم انسانیاصغررحمتی2830
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 حوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
 عامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
 عامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیعلیبیات2844
 مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
 اداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
 کارشناس نظارت و ارزیابیمجیدخدایی2850
 مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2851
 مدیر برنامه، بودجه و توسعه مدیریتمصطفیدین محمدی2853
 دفتر مرکر نیکوکاری مناطاهرهپزشکی2854
 کارشناس واحد خواهران و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
 انتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2860
 سالن آفتاب2861
 کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمعصومهحسنی2863
 اداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
 کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
 کارشناساصغرمحمدی4004
 مدیر گروه زمین شناسیعلیحاج ابوالفتح 4010
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو4011
 دفتر گروهاصغرلطفی4016
 دفتر گروهاصغرلطفی4016
 آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
 ساختمان مزرعه / مزرعه تحقیقاتی4049
 مدیر گروهفرهادبیات4071
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
 مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
 آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
 معاونت دانشجویی / مسول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
 مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
 مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
 امور اداری دانشکده علوم انسانی / مسئول امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
 کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامیحسینقزلباش4099
 کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
 کارشناس گروه زبان انگلیسیمجیدقنبری4104
 کارشناس گروه علوم ورزشیاکرمجعفری4105
 کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
 کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک علوم انسانییوسفرضایی4123
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکده علوم انسانیمهین قزلباش4125
 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
 مدیر گروه روانشناسیاباذرچراغی4131
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
 حوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
 کارگاه پروژه و نمونه سازیرامینمحمدیاری4144
 مدیر گروهمحمدتقیلو4150
 کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
 کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
 حوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
 رصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
 آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
 معاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
 معاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
 معاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
 سامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
 معاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
 مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
 مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
 کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
 رصدخانه / دفتر رصدخانه4206