خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 351-420 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی غیر هیات علمیفاطمهحاتمی2725
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / مدیر مالیماهرخسرداری2727
معاونت آموزشياداره خدمات آموزشی / کارشناسفرحنازتنها2728
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (علوم)مهدیمنتخبی2729
معاونت اداری مالیکارشناس انفورماتیک مرکزیسیدحسنموسوی2730
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارشناس فضای سبزرضاصمیمی فرد2731
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / اورژانس و پذیرش 2091020354752733
معاونت اداری مالیمدیریت مالی / کارشناس امور قراردادهازهرهمعماریان2734
معاونت آموزشيمدیریت تحصیلات تکمیلی / کارشناسمنیژهنهالی2735
معاونت آموزشيمعاونت آموزشی / کارشناس دبیرخانهمحمودفرخنیا2736
معاونت آموزشيمدیریت آموزشی / معاون مدیر آموزشحسنسلیمانی فرد2740
معاونت آموزشياداره دانش آموختگان / امور فراغت از تحصیل (کشاورزی)محمدرضاشامی2743
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت / کارشناس برنامه و بودجه (آموزش اعضای غیر هیأت علمی - بهبود روشها و تشکیلات)نسرینسلمانیان2744
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت نظارت و ارزیابی / سامانه آموزشی کارکنان (https://planning.znu.ac.ir)نسرینسلمانیان2744
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمسئول واحد خواهرانحبیبهخان محمدی2746
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهامشهودقاسمی2747
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر / مدیر اداره شاهد و ایثارگرمحبعلیحسنی2748
مرکز رشد واحدهای فناوریکارشناس مسئول مرکز رشد و نوآوریاکرمنجفلو2750
معاونت اداری مالیمدیریت طرحهای عمرانی / آرشیوسعیدرحمانی2751
مدیریت طرحهای عمرانیآرشیوسعیدرحمانی2751
معاونت اداری مالیاداره تأسیسات و نگهداری / رئیس اداره تأسیسات و نگهداریداودسیفی راد2752
مدیریت طرحهای عمرانیرئیس اداره تأسیسات و نگهداریداوودسیفی راد2752
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / متصدی امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکارشناس امور رفاهی کارکنان و هیأت علمیداودمهدوی2754
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مدیر اداری و پشتیبانیفرزانهامامی2755
معاونت اداری مالیمدیریت اداری و پشتیبانی / مسئول دفتر اداری و پشتیبانیفاطمهسهرابی2755
گزینش کارکنانمدیر هسته گزینشسیامکانصاری2757
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه برقوجیههبیرامی2762
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آز اندازه گيري - گروه برقعلی اکبرسلیمی2764
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشصفوراشاکری2768
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / واحد انفورماتیکحمیدهشکرائی2769
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول دفتر معاونتمهدیامانلو2771
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعیفاطمه قربانی2773
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهسعیدعلیپور2774
معاونت دانشجويياداره تغذیه / اتوماسیون تغذیهیحییفضلی2774
معاونت دانشجويياداره تغذیه / کارشناس سلفعسگرتروان2774
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / اتوماسیون تغذیه (http://food.znu.ac.ir)سعید علیپوریحیی فضلی2774
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / امور رفاهي دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشجویان نوبت دومسولمازبابازاده2775
معاونت دانشجويياداره رفاه دانشجویی / بایگانی امور دانشجویانزینبعباسی2777
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / مدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنیمهرانمحمدی2778
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیموسيزلفخاني2779
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیسید سعدیفتاحی2779
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیاصغرلطفی2779
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیموسیزلفخانی2779
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر فرهنگیدکتر فرجی2781
گروه همکاری های علمی بین المللیگروه همکاریهای علمی بین ‏المللی / کارشناسمهتابقصابی2790
معاونت اداری مالیاتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی / مراسلات پسنی(دفتر پیشخوان)محمدعلیحسنی2791
معاونت اداری مالیاداره کارگزینی / کارشناس کارگزینی هیات علمی(کشاورزی و علوم)مهنازخدایی2793
معاونت آموزشيواحد نظام وظیفه / کارشناس علیکمالی2798
دانشکده کشاورزیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیعلی رضا یوسفی2804
معاونت اداری مالیاداره رسیدگی به اسناد / کارشناس رسیدگی به اسناد (2)محمدرضا قهرمانی2809
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیامیدرحمانی2810
دانشکده کشاورزیمعاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمحمد بادسار 2818
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زیست شناسی 2نفیسه آل یاسین2823
معاونت پژوهش و فناوریامور فناوری و ارتباط با جامعه / کارشناس مسئول امور فناوری و ارتباط با جامعهقمرعزیزی2824
مدیریت امور حقوقی و قراردادهاکارشناس امور حقوقی و قراردادهاپیماناسماعیلی نژاد2826
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / کارشناس نظارت و ارزیابیحسن زمانی2829
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / آبدارخانهاصغر رحمتی2830
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / رئیس اداره دریافت و پرداختنرگسصیدی2833
مدیریت حراستمدیریت حراست دانشگاه زنجان / حفاظت پرسنلی حراستآقایرضایی2834
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / ذيحسابي دانشكدهزهرانظری2838
معاونت فرهنگی و اجتماعیعامل مالی معاونتلیلامحمدی2841
مرکز رشد واحدهای فناوریعامل مالی مرکز رشد و نوآوریلیلامحمدی مغانی2841
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیعلی بیات2844
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی / کارشناس انجمن های علمی و دانشجوییاصغرسلیمانی2845
معاونت پژوهش و فناوریاداره تجهیزات آزمایشگاهی / رئیس اداره تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846