خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-490 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان / رئیس اداره تامین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیمحمدحسینرسولی فرد2846
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / مسئول دفتر معاونتسید محسنموسوی2850
معاونت برنامه ریزی و نظارتمعاونت برنامه‏ ریزی و نظارت / معاون برنامه ریزی و نظارتداودعباسی2851
معاونت برنامه ریزی و نظارتمدیریت نظارت و ارزیابی / مدیر نظارت و ارزیابیعلیرضاواعظی2853
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدفتر مرکر نیکوکاری مناسیمینتبریزی2854
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانیاعظموفا2856
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات خوابگاه خواهران2860
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / سالن شماره 22861
مدیریت تربیت بدنیسالن شماره 22861
معاونت دانشجوييمدیریت تربیت بدنی / کارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزشیشبنمسیلاطانی2862
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس حقوق و دستمزدمعصومهحسنی2863
معاونت اداری مالیاداره اعتبارات (دریافت و پرداخت) / کارشناس دریافت و پرداختمهینشهیدی2864
روابط عموميفكس اداره روابط عمومی3071
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه مدیریت / حسابداریرویانظری4003
دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمیاصغر محمدی4004
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه زمین شناسیعلیحاج ابوالفتح 4010
دانشکده علوممعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس انفورماتیک دانشکدهسارااصانلو4011
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه معدنفرهادصمیمی نمین4022
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه فرآوری مواد غذاییلیلاصالحی4023
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مهندسی شیمیمهدیملکی4026
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه مهندسی شیمیفریدوناسکندری4026
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مزرعه تحقیقاتی4049
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه برقفرهادبیات4071
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان اداری4072
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه ریاضیعلیمرصعی4074
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه زمین شناسیحسین رستمی4078
معاونت دانشجوييمعاونت دانشجویی / مسئول انفورماتیکبهمنخلیلی پور4080
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه آمارعلیمحمدیان مصمم4081
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4086
دانشکده علومگروههای آموزشی / مدیر گروه شیمیحسنشایانی جم4093
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / امور عمومی ساختمان علوم اجتماعیمسعود سعادتی4094
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / کارشناس تحصیلات تکمیلیزهرا غفاری4095
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه الهیات-تاریخ و تمدن ملل اسلامیفاطمهعبدی4099
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه فلسفهزهرادوستی4103
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان انگلیسیسمیراحق گویی4104
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه علوم ورزشیاکرم جعفری4105
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسیمنصورمحمدی4106
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه روانشناسیمحمودکاظمی4107
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4111
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش مرجع و نشریات کتابخانهرزاقخدایاری(مرجع)4118
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسییوسفرضایی4123
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت کارشناسی ارشدمهین قزلباش4125
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیفریدهوجدانی4126
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر نظام مهندسیمحمدرضاصیدی4132
دانشکده مهندسیحوزه ریاست دانشکده / دفتر مشاوره4139
دانشکده مهندسیامور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان برق4141
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه پروژه و نمونه سازیناصربیات4144
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه مكانيكمحمدتقیلو4150
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه معارف اسلامیحسنمهریاری4180
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه روانشناسیرویا باقری4181
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه فلسفهحسیناترک4183
دانشکده علومحوزه ریاست دانشکده / رصدخانهمحمودحسنی4184
دانشکده علومگروههای آموزشی / آزمایشگاه فیزیک 1محمودحسنی4184
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / کارشناس رصدخانهمحمودحسنی4184
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / بخش امانت کتابخانهابوالفتحرستمی4188
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / مسئول كتابخانهرزاقخدایاری4189
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مسئول آموزشنعمت الله صادقی4191
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت آموزشی / سامانه آموزش مجازی - دانشکده علوم انسانی (https://lms.znu.ac.ir)علوم انسانیآموزش دانشکده4191
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / کارشناس پژوهشمهینبیات4195
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه جغرافیامسعودجلالی4201
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه معارف اسلامیمحمود رسولی4202
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس گروه جغرافیااکبر حسین زاده 4203
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه عمرانسید اصغرارجمندی4206
رصدخانه دانشگاه زنجانرصدخانه / دفتر رصدخانه4206
دانشکده علوم انسانیحوزه ریاست دانشکده / انتشاراتانتشارات علوم انسانیاول راهرو اصلی4212
آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفتهتلفن تماس :آزمایشگاه سیستم های کنترل پیشرفته4219
روابط عموميواحد فرهنگی، برنامه‏ ریزی و سنجش افکارمحمدرضاصیدی4220
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های روابط عمومی / رزرو سالنهای روابط عمومی (http://salon.znu.ac.ir)محمدرضاصیدی4220
روابط عموميکارشناس روابط عمومیعلیسلامی4221