خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-560 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
روابط عموميکارشناس طراحی، گرافیک و پایگاه اطلاع ‏رسانیالههاشتری4223
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / آزمایشگاه مهندسی ژنتیککاملیا سیامکی4232
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / آزمايشگاه مكانيك خاك - گروه عمرانعلیرضارستمخانی4234
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه زبان انگلیسیایوبجدیری4236
معاونت اداری مالیاداره اموال / امین اموال (3)منوچهراحمدی4237
بسیج کارکنانبسیج کارکنان دانشگاه / مسئول بسیج کارکنانمرتضیشکوری4237
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموالاکبرنصیری4238
دانشکده علوم انسانیمعاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیمسعودبیات4240
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
موزه تاریخ طبیعیکارشناس موزهفاطمهسلطانی4243
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / کارشناس موزهموسیبراتی4244
موزه تاریخ طبیعیمدیریت موزهیوسفقدیمی4244
معاونت پژوهش و فناوریموزه تاریخ طبیعی / دبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
موزه تاریخ طبیعیدبیرخانه موزهفاطمهسلطانی4245
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیرئیس پژوهشکدهرضارسولی4246
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمعاون پژوهشکدهعلی عمارلو4247
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشکدهحسین ربی انگورانی4248
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه کشت بافت4249
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمدیر گروه بیوتکنولوژیخسروخلیفه4251
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیاتاق مدیران گروه4251
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول آزمایشگاه ژنومیکیس و پروتئو میکسعباسبهاری4253
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیهیات علمی پژوهشیعباس بهاری4253
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیمسئول دفتر پژوهشکدهکوروشروحی فر4254
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآبدارخانه پژوهشکدهبهروززمانلو4257
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارگاه آموزشی مکانیکمحمدرضاکریمی4263
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه ژنومیکس4264
پژوهشکده فناوری های نوین زیستیآزمایشگاه اکولوژی4266
دانشکده کشاورزیگروههای آموزشی / منشی و کارشناس آموزش مهندسی آبسید هاتفحسنی4267
معاونت اداری مالیصندوق معین / عضو هیئت مدیرهسیدمهدیموسوی4281
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقاییکریمجعفری4283
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامیمحمد جعفراشکواری4284
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا4288
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه حقوقسعیدبیگدلی4292
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / کارشناس کارگاههای گروه جغرافیاقمرعباسی4295
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه علوم ورزشیحمید رضانوروزی4296
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / مدیر گروه اقتصاد نرگسمراد خانی4302
مرکز ایلخانی شناسیدفتر گروه پژوهشیمسعودبیات4308
معاونت اداری مالیکارپردازی کل / کارپرداز معاونت پژوهشیحسینکاظمی4318
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات دانشکده علوم انسانی4324
دانشکده علوم انسانیمدیر گروه اقتصاد / مدیر گروه مدیریت / حسابداریمصطفیجعفری4327
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس حقوق / جغرافیارقیهقاسمی4329
دانشکده علوم انسانیمعاونت آموزشي دانشکده / کارشناس اقتصاد سودابهمحمدی4331
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه معدنابوالفضلپورامیدی4339
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / دفتر گروه موادرحمانفضلی4340
دانشکده مهندسیمعاونت پژوهشي دانشکده / سایت های دانشکدهالهامنجفی4349
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / مدیر گروه موادسید احمد لاجوردی4353
دانشکده مهندسیگروههای آموزشی / کارشناس گروه مهندسی شیمیرضاموسوی4360
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهلیلاچاوشی4382
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / مدیر مرکز مشاورهپریوششهبازی4383
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهجمیلهحنیفه لو4384
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره دانشجویی / کارشناس مرکز مشاورهالمیراسمیعی نژاد4385
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / کارشناس دام4386
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مدیر مزرعهامانلو4387
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / دفتر مزرعه4388
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / آبدارخانه مزرعه4390
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / کارشناس گوسفند داری4391
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / مسئول زراعت مزرعه4392
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / گاوداری4393
دانشکده کشاورزیساختمان مزرعه / گوسفند داری4393
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودی4425
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات درب ورودي4426
معاونت اداری مالیاداره اموال / کارشناس اموال و انبارکیوانپارسا4429
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / کارشناس مرکز بهداشتامیرنظری4434
امور پشتیبانی سامانه های دانشگاهسامانه های معاونت دانشجویی / مرکز بهداشت - سامانه سجاد - کارنامه سلامت جسمامیرنظری4434
معاونت اداری مالیاداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمی / مهمانسرای اشراق----4440
معاونت اداری مالیاداره امور عمومی وپشتیبانی / کارگاه مکانیکیاصغرنجفی4442
مدیریت حراستانتظامات / انتظامات کارگاه4446
معاونت دانشجويياداره امور خوابگاهها / مجتمع خواهران - نجفی4456
معاونت دانشجوييمرکز بهداشت و درمان / مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
معاونت اداری مالیانبار کل / کارشناس انبار و اموال علیسعادتی4459