خانه :: اساتید :: اخبار

منوی راهنمای تلفن

جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
جستجوی تلفن اساتید
*تمام یا قسمتی از اطلاعات مورد جستجو را وارد نمایید*     *وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات کافی است*
جستجوی تلفن بخش ها / کارکنان
توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش بخشها: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "نام خانوادگی" یا "تلفن" بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست تلفنها بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 491-533 of 1 result.
واحد سازمانیزیرمجموعهنامنام خانوادگیتلفن
 
  مدیر مرکزفروزانقاسمیان4457
 انباردار 1رسول حسینی4460
 کارشناس اموال و انبارمحمدندرخانی4461
 مدیر گروه زبان انگلیسیالهاممحمدی4465
 رئیس اداره ر رفاه و بازنشستگیعلی اکبرخدائی4466
 کارشناس مسئول گروه فیزیکحسینحمزه لو پاک4481
 آزمایشگاه فیزیک 34481
 مدیر گروه ملیحهیعقوبی4489
  آزمایشگاه قیر و آسفالت و هیدرولیکمحمدحسن ذبیحیان4498
 مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی4517
 آزماشگاه فیزیولوژی و فزیولوژی پس از برداشتسعیدهخالقی4533
 امور اداری دانشکده / آبدارخانه ساختمان جدید کشاورزیحیدری4544
 اورژانس و پذیرش 3(دایورت روی موبایل)4545
 مدیر مجله زیست فناوری گیاهان داروییعلی عمارلو4547
 مدیرگروه علوم باغبانی4547
 امور اداری دانشکده / مسئول امور عمومي دانشکده جدیدغلامرضاقزلباش4551
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانی)زهراشفیعی4554
 دفترگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و باغبانیزهرا شفیعی4554
 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و تکنولوژی بذراسماعیلزنگانی4565
 آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و کشت بافترقیهعظیم خانی4566
 آزمایشگاه گیاهشناسی-گیاهان داروییلیلاندیرخانلو4567
 مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی4573
 دفترگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییمعصومهفرخ نیا4573
 خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی20 به بعدساعات پاسخگویی4586
 خوابگاه برادران - روغنی زنجانی20 به بعدساعات پاسخگویی4587
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایخدایی4588
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایصمدی4589
 دفتر نهاد استان زنجان - ساختمان علوم اجتماعیآقایصمدی4590
 آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولیمحمود طاهرباطنی 4592
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزشسمیراحق گوئی4594
 کارشناس اموال و انباررضارضائی4711
 معاون نهادجوادباقری4712
 کارشناس مدیریت / حسابداریعبدالرضاعزیزی4713
 معاونت پژوهشي دانشکده / معاون پژوهشیافشین زهدی4725
 معاونت آموزشي دانشکده / معاون آموزشیمریمشاطریان4735
 مدیر گروه علوم محیط زیستفاطمه رجایی 4742
 مدیر گروهعلیرحمانپور4746
 دفتر گروه اعظمرسولی4755
 مدیر گروهنغمهخرازیان4761
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهفاطمهاصغری4772
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / کارشناس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهزهراهاشمی4773
 گروه برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاه / رئیس برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهحسین صفری4774
 معاونت آموزشي دانشکده / کارشناس آموزش (کامپیوتر)سودابهمحمدی4796