بروزرسانی: 4-6-1398
فرمهای اداری و مالی

 

1

فرم انتقال کسورات بیمه

2

فرم صدور کارت بازنشستگی

3

فرم انتخاب صندوق بیمه

4

فرم درخواست خودرو

5

فرم کسر اقساط ماهیانه از ضامن

6

فلوچارت ادامه تحصیل کارکنان

7

تعهدنامه ادامه تحصیل کارکنان

8

فرمهای 2 تا 12 آیین نامه ارتقاء

9

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها

10

 

بازدید امروز: 3