بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف انبار کل

1- همکاري جهت امور انبار داري ،همکاري جهت ساده کردن سيستمها و بهبود روشها در انبارها

2- همکاري جهت اصلاح فرمها در ار تباط با امور انبار داري ،

3- طبقه بندي و پردازش اطلاعات امور انبار داري

4- بر آورد نيازهاي واحد ها

5- کنترل و نظارت بر امور سفارشات

6- همکاري جهت کار سنجي مشاغل انبارها

7- همکاري جهت  ارزيابي موجوديت ها و قيمت گذاري  آنها

8- کنترل امور بايگاني اسناد و مدارک انبار داري

9- سرپرستي و هدايت امور انبارها

10- همکاري جهت توسعه منابع انساني در انبارها

11- کنترل امور آماده سازي انبارها

12- استقرار و پياده سازي کردنسيستمهاي مختلف در انبارها

13- پياده سازي کردن سيستمهاي خروج کالا از انبار

14- تهيه آمار موجوديتها در انبار،

15- ثبت خريد و مصرف کالا ها

16- تهيه آمار موجوديتها در انبار

17- تهيه فهرست هاي انبار و رفع مغايرتها

18- برقراري ارتباط موثر با ساير واحد هاي ذيربط و تهيه و تنظيم گزارشهاي دوره اي

بازدید امروز: 2