بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف دبیرخانه مالی

این بخش مستقیمازیر نظر مدیر امور مالی مشغول بکار میباشد

• تایپ گزارش اداره دریافت وپرداخت در پایان ماه به سازمانهای مربوطه مانند تامین اجتماعی ، بازنشستگی ، دارائی و غیره...
• تنظیم نامه های کسورات متفرقه مانند وام صندوق ، شرکت تعاونی مصرف کارکنان، ....... وتایپ گزارش اداره دریافت و پرداخت در پایان هرماه به قسمت های مربوط در خصوص کسورات فوق
• تایپ تعهد وام و ضمانت نامه برای پرسنل
• بایگانی نامه ها
• تنظیم و تایپ نامه کسور پرسنل برای ارائه به سازمان های بیمه ای و غیره
• تنظیم و تایپ نامه معرفی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی و دارایی
• تنظیم و تایپ وارسال چک های کسورات قانونی قرارداد به همراه نامه رسمی به سازمانهای مربوطه
• درزمان اتمام قرارداد ،تایپ نامه کارکرد کلی پیمانکار ومعرفی به تامین اجتماعی جهت اخذ مفاصا حساب
• تایپ نامه آزاد سازی سپرده حسن انجام کار و ضمانت های پیمانکاران بر اساس مقررات و قوانین
• شماره گذاری وارسال ابلاغ اعتبار برای عاملین مالی
• تنظیم اسناد حسابهای مشترک
• نوشتن فیش چکهایی که به حساب واریز خواهد شد
• شماره گذاری به نامه های ارسالی
• معرفی پرسنل بابت افتتاح حساب جاری نزد بانک تجارت
• تنظیم جلسات مدیر مالی
• توزیع نامه های واحد های مربوطه
• جوابگوی تلفنها و پیگیری موارد با تلفن
• تایپ نامه های مربوط به واحد های اموال، رسیدگی ، درآمد ، دریافت وپرداخت
• تایپ وتنظیم نامه های کسورات پیمانکاران از قبیل بیمه ودارایی
• ارسال نامه های پستی به دبیرخانه مرکزی ونامه های واحدهای متفرقه
• واردکردن اطلاعات مربوط به فاکتور های سال مربوطه در سیستم حسابداری
• فاکس و دریافت نامه ها از طریق فاکس

بازدید امروز: 3