بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف واحد درآمد

با توجه به روند رو به رشد دانشگاه زنجان از جهات مختلف و به تبع آن مسائل و امورات مالی و اعتباری ،واحد درآمد جهت تخصصی ترشدن امور و اعمال کنترلهای مناسب مربوط به دریافتی ها از محل اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی و نیز درآمد های داخلی دانشگاه درسال 1383 ایجاد گردید. به طور کلی فعالیت های این واحد را می توان حول سه محور به شرح ذیل تعریف کرد:
• کلیه امور مربوط به اعتبارات مصوب جاری و عمرانی واختصاصی
• کلیه امور مربوط شهریه تحصیلی دانشجویان دور های شبانه ونیمه حضوری
• کلیه امور مربوط درآمد های داخلی دانشگاه

اعتبارات مصوب دانشگاه
باعنایت به رشد هر ساله اعتبارات دانشگاه و لزوم اعمال پیگیریها و کنترلهای لازم در این خصوص لذا جهت دریافت به موقع تخصیص اعتبارات و نیز کنترلهای لازم می بایست اقدامات وبررسیهای مستمر و دقیق انجام پذیرد که انجام این امور جزو وظایف واحد درآمد می باشد. بطوریکه پس از دریافت تخصیص اعتبار کلیه امور درخواست وجه وارسال به خزانه استان ، پیگیری و دریافت وجه انتقال به حساب مربوطه ، صدور اسناد حسابداری مربوط به واریز وجه به حساب دانشگاه و نیز جابجایی بین حسابهای دانشگاه ، کنترل مانده اعتبار مصوب پس از هر بار دریافت تخصیص ، کنترل سقف درآمد اختصاصی بخشی از کارهای انجام شده در این باره می باشد.

شهریه تحصیلی دانشجویان دوره های شبانه ونیمه حضوری
• دریافت نرخهای شهریه مصوب هیات امنا ووزارت علوم
• محاسبه دقیق قیمت واحد های درسی به تفکیک عمومی ، پایه وتخصصی (عمل ونظری) و بر اساس سال ورود
• محاسبه شهریه دانشجویان شبانه ونیمه حضوری بر اساس نرخهای مصوب به تفکیک دانشکده ، دوره ،رشته (شهریه بسته به نوع دوره یا رشته متغیر می باشد)
• دریافت شهریه تحصیلی دانشجویان دوره های مذکور و کنترل حسابهای ایشان از نظر بدهکاری و بستانکاری

از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش مکانیزه کردن فرآیند محاسبه ، دریافت ، نگهداری ها و کنترل حسابهای دانشجویان می باشد که از سال 1382 شروع وتاکنون پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تکمیل واصلاح نرم افزار مربوطه انجام پذیرفته است وهم اکنون نیز این روند تا دست یافتن به یک نرم افزار جامع ، مفید وبدون نقص انشاا... ادامه دارد.

امورمربوط به درآمد های داخلی دانشگاه
درآمد های داخلی دانشگاه معمولا" ازمحل عقد قراردادهای مختلف با افراد حقیقی وحقوقی حاصل می گردد از قبیل فروش محصولات دامی وزراعی دانشکده کشاورزی ، در امدهای حاصل از واگذاری محالهایی مانند نانوایی سالن های مرغداری وغیره.
که مراحل اجرایی به شرح ذیل می باشد:
• ابتدا متن قرار دادتوسط دفتر حقوقی دانشگاه با در نظر گرفتن جوانب حقوقی تهیه وتنظیم می گردد. لازم به ذکر است که معمولا" در این گونه قراردادها نماینده دانشگاه معاونت محترم اداری ومالی می باشد.
• پس از امضای قرارداد توسط طرفین ، مفاد آن به مرحله اجرا درآمده و به مدیریت مالی دانشگاه ارجاع داده می شود.
• قرارداد پس از روئیت مدیریت مالی جهت بررسی به واحد درآمدارجاع داده می شود.
• واحد درآمدپس از بررسیهای لازم نسبت به اخذ وثائق احتمالی پیش بینی شده درقرارداد از پیمانکار اقدام می نماید و قرارداد جهت پیگیری بعدی به جهت تحقق درآمدها (ماهانه ، سالانه ) بایگانی می شود.
• درآمدهای حاصل شده از قراردادهای منعقده به صورت مستمر حال ماهانه یا سالانه پس از تحقق و واریز به حساب دانشگاه بر اساس مدارک و مستندات توسط واحد درآمد جمع بندی شده وسند حسابداری آن نیز توسط همین واحد تهیه وتنظیم و به اداره دفترداری وتنظیم حساب جهت ثبت در دفاتر دانشگاه ارجاع می شود.
سندهای صادره پس از ثبت در دفاتر رسمی دانشگاه طبقه بندی و بایگانی می شود.

بازدید امروز: 3