خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 7
بازديد ديروز: 7
بازديد کل: 160312
بروزرسانی: 7-6-1394
شرح وظایف اداره اموال

 

1- دریافت برگه های تحویل کالا از انبار و رویت و ثبت مشخصات اقلام مورد نظر در دفاتر طبقاتی اموال.

2- تشکیل پرونده برای افرادی که از دانشگاه اموال تحویل گرفته‌اند.

3- تهیه و ارسال لیست اموال به کلیه پرسنل دانشگاه جهت اطلاع و کنترل اموال تحت اختیار.

4- صدور پروانه خروج اموال جهت خروج اموالی که نیاز به خروج از دانشگاه دارند.

5- جمع آوری اموال اسقاطی عندالزوم مازاد ، از همکاران و کسر آنها از لیست اموال ایشان .

6- آماده سازی اموال جمع آوری اسقاطی جهت فروش از طریق مزایده .

7- برگشت اموال سالم به چرخه استفاده و جلو گیری از خرید و هزینه مجدد .

8- تهیه لیست کسری اموال و ارسال آن به همکاران جهت پیگیری وتعیین تکلف .

9- الصاق بر چسب اموال دانشگاه طبق قوانین و مقررات بر روی اقلام مربوطه.

10- همکاری با مأموران دیوان محاسبات ، سازمان باز رسی وحسابرسی دانشگاه .. در خصوص اموال .

11- شمارش وآمارگیری احشام دانشگاه در زمان مشخص .

12- فروش احشام دانشگاه و دریافت وبررسی اسناد ،مدارک و صورتجلسات مربوطه و ارسال به مدیر مالی .

13- بایگانی کلیه نامه ها ،صورتجلسات ،حواله ها و...

14- تهیه لیست اموال حذفی و ارسال آن به کمیسیون ماده 59 جهت حذف از دفاتر اموال.

15- تهیه فرم های مورد نیاز مربوطه به اداره اموال جهت سهولت پرسه انجام کار در دانشگاه .

16- برگزاری برنامه مزایده های اموال اسقاطی طبق مقررات و آیین نامه مالی ومعاملاتی

17- مراجعه به واحدهای مختلف جهت کنترل اموال در صورت امکان

18- اطلاع رسانی قوانین و مقررات اموالی به همکاری دانشگاهی در قالب اطلاعیه ، بروشور وپاسخ

به سوالات در خصوص مسائل مر بوط به آن

19- پاسخ به مراجعات حضوری و انجام امورمحوله

20- انجام مکاتبات داخلی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه.

21- انجام تحویل وتحول اموال بین کلیه پیمانکاران دانشگاه اعم از خوابگاه ها وسلفها وبوفه ها و.... دانشگاه.

22- انجام کلیه وظایف وامور محوله با در نظر گرفتن تکریم ا رباب رجوع در راستای اهداف دانشگاه .

بازدید امروز: 3