بروزرسانی: 14-6-1394
شرح وظایف اداره کارگزینی


1- کارگزینی اعضاء هیأت علمی
شامل: استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع پایه، ارتقاء مرتبه، انتصاب، اعزام به مأموریت های آموزشی و خارج از سازمان، احکام افزایش سالانه، مکاتبات با وزارت متبوع و سایر سازمانها حسب نیاز.

2- کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
شامل: استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء گروه، احتساب سابقه، انتصاب، احکام افزایش سالانه، مکاتبات با وزارت متبوع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر سازمانها حسب نیاز.

3- کارگزینی حضور و غیاب و مرخصی
کنترل دستگاههای حضور و غیاب گزارش گیری از دستگاهها و محاسبه ساعت حضور، تأخیر در ورود و تعجیل در خروج، تهیه گزارشات مربوط به اضافه کاری و محاسبه ساعت اضافه کاری کارکنان و اعلام به امور مالی، احتساب مرخصی های ساعتی و روزانه، بدون حقوق، استعلاجی، مأموریت نیم روز.

4- کارگزینی بازنشستگی و نقل و انتقالات بیمه
محاسبه زمان و صدور ابلاغ بازنشستگی کارکنان و اعضای هیأت علمی
صدور احکام بازنشستگی و ارسال به سازمان بازنشستگی
انجام مراحل مربوط به نقل و انتقالات صندوق های بیمه

5- بایگانی پرسنلی کارکنان و اعضای هیأت علمی

6- بررسی قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های اداری و تهیه دستورالعمل های داخلی بر مبنای مقررات قانونی

بازدید امروز: 2