بروزرسانی: 29-1-1402
معاون اداری و مالی

دکتر مرتضی موحدی فاضل

معاون اداری، مالی و توسعه منابع

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه­ های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط  و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح  برای تصویب.
 •  ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
 •  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه .
 •  نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها .
 •  همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه .
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای كليه امور اداری، پشتیبانی ، مالی و عمرانی دانشگاه ، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط.
 • رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.
 • تعیین وضعیت اداری، مالی و نیروی انسانی دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.
 •  ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
 • تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشگاه .
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه .
 • تدوین روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرح های عمرانی و نگهداری تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

بازدید امروز: 2