دانشکده کشاورزی به عنوان اولین دانشکده دانشگاه زنجان، در سال‌تحصيلي 55-1354 در دو رشته تحصيلي مديريت كشاورزي و مديريت دامپروري در سطح كارشناسي با 63 نفر دانشجو و 6 نفر عضو هيأت علمي تمام‌وقت، فعاليتهای آموزشي و پژوهشی خود را شروع كرد. متعاقب آن رشته‌هاي ترويج و آموزش كشاورزي، باغباني، گياهپزشكي، خاكشناسي و پرورش زنبور عسل داير گرديدند. در حال حاضر این دانشکده دارای 8 گروه آموزشی با نام‌هاي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات سابق)، علوم دامي، ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی (ترويج و آموزش كشاورزي سابق)،‌ علوم باغباني، گياهپزشكي، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی آب و صنايع غذايي می باشد که مشغول فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و ارایه خدمت به جامعه هستند. در مجموع دانشکده در  8 رشته کارشناسی، 22 گرایش کارشناسی ارشد و 19 گرایش دکتری  دارای دانشجویان شاغل به تحصیل می باشد.  (لازم به توضيح هست كه  130 نفر در رشته كارداني زنبور عسل و 20 نفر  در رشته كارشناسي ناپيوسته صنايع غذايي از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند و این رشته ها در حال حاضر وجود ندارند.)  تعداد اعضای هیات علمی این دانشکده در  فروردین ماه 98،  79 نفر می باشد که در جدول زیر براساس گروه آموزشی و مرتبه علمی آورده شده است.

مرتبه علمی

تعداد كل هيات علمي

گروه آموزشي

استاديار

دانشيار

استاد

4

7

1

12

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

5

5

1

12

علوم دامي

1

8

-

9

ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

4

7

-

11

گياهپزشكي

5

4

1

10

علوم باغبانی

6

1

2

9

علوم و مهندسی خاک

6

3

-

9

علوم و مهندسی آب

5

1

-

6

صنایع غذایی

41

35

4

80

جمع

 
 
 


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-