ریاست دانشکده

دکتر  علی  شمس

رشته تحصیلی:ترويج و آموزش كشاورزي

پست الکترونیک: Shams[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054576

فکس: 0

معاونین دانشکده - دانشکده کشاورزی
معاون پژوهشی

دکتر داود  کولیوند

رشته تحصیلی:بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی

پست الکترونیک: Koolivand[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052804

فکس: 0

معاون آموزشی

دکتر محمد  بادسار

رشته تحصیلی:مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

پست الکترونیک: badsar[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052818

فکس:

مدیران گروههای آموزشی - دانشکده کشاورزی
مدیرگروه گیاهپزشکی

دکتر اورنگ  کاوسی

رشته تحصیلی:حشره شناسی کشاورزی

پست الکترونیک: Koolivand [at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052433

فکس: 02432283202

مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

دکتر محمد  بابا اکبری ساری

رشته تحصیلی:علوم و مهندسی خاک

پست الکترونیک: babaakbari[at]znu.ac.ir     

تلفن: 2338

فکس: 02432283202

مدیرگروه علوم و مهندسی آب

دکتر حسن اوجاقلو

رشته تحصیلی:مهندسی آبیاری و زهکشی

پست الکترونیک: ojaghlou[at]znu.ac.ir     

تلفن: 2388

فکس: 0

مدیرگروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر مجید پوریوسف

رشته تحصیلی:زراعت

پست الکترونیک: Pouryousef[at]znu.ac.ir     

تلفن: 02433054554

فکس: 02433054554

مدیرگروه علوم دامی

دکتر محمدباقر زندی باغچه مریم

رشته تحصیلی:ژنتیک و اصلاح نژاد دام

پست الکترونیک: mbzandi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 2241 3305 24 98+

فکس: 2204 3305 24 98+

مدیر گروه علوم دامی

  

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: [at]znu.ac.ir     

تلفن: 0

فکس: 0

مدیرگروه صنایع غذایی

دکتر علی گنجلو

رشته تحصیلی:تکنولوژی مواد غذایی

پست الکترونیک: aganjloo[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052651

فکس: 2805

مدیرگروه علوم باغبانی

دکتر محسن ثانی خانی

رشته تحصیلی:باغبانی - بیوتکنولوژی

پست الکترونیک: sani[at]znu.ac.ir     

تلفن: 4558

فکس: 0

مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

دکتر شادعلی توحیدلو

رشته تحصیلی:توسعه کشاورزی

پست الکترونیک: Tohidloo[at]znu.ac.ir     

تلفن: 4569

فکس: 0


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-