معاون آموزشی

دکتر محمد  بادسار

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

پست الکترونیک: badsar[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052818         

فکس:


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-