ریاست دانشکده

دکتر  علی  شمس

رشته تحصیلی: ترويج و آموزش كشاورزي

پست الکترونیک: Shams[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054576         0

فکس: 0

روسای دانشکده کشاورزی از آغاز تا امروز
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه دوره ی تصدی رشته تحصیلی
تا تاریخ از تاریخ
1 سید محمود حسینی استاد 70/9/25 72/1/31 ترویج و آموزش کشاورزی
2 میرعمادالدین بزرگزاده استادیار 75/8/15 72/2/1 زراعت و اصلاح نباتات (زراعت)
3 حسین صارمی استاد 77/9/30 75/8/28 گیاهپزشکی (بیماری شناسی گیاهی)
4 احمد قیدی استادیار 79/5/09 77/10/01 اقتصاد کشاورزی
5 مصطفی معماریان استادیار 81/10/30 79/5/10 علوم دامی (تغذیه دام)
6 جلال صبا استاد 87/6/19 81/11/01 زراعت اصلاح نباتات (اصلاح نباتات)
7 خلیل جمشیدی دانشیار 88/6/27 87/6/20 زراعت و اصلاح نباتات (زراعت)
8 مرتضی موحدی فاضل دانشیار 90/8/09 88/6/28 گیاهپزشکی (حشره‏ شناسی کشاورزی)
9 محمدرضا عظیمی دانشیار 94/7/04 90/8/10 زراعت و اصلاح نباتات (اصلاح نباتات)
10 محمدحسین شهیر دانشیار 98/5/9 94/7/05 علوم دامی (تغذیه طیور)
11 علی رضا واعظی استاد 1400/7/27 98/5/9 خاکشناسی
11 علی شمس دانشیار ادامه دارد 1400/7/27 ترویج و آموزش کشاورزی


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-