معاون پژوهشی

دکتر داود  کولیوند

رشته تحصیلی: بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی

پست الکترونیک: Koolivand[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052804         0

فکس: 0


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-