بازدید از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان
بازدید اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغاندر راستای تقویت همکاری های مشترک بین دانشگاه و صنعت و جهت ارتباط هر چه نزدیک تر با صنعت، بازدید جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه 1403 از مجتمع بزرگ کشت و صنعت و دامپروی مغان صورت پذیرفت. در این بازدید از بخش های مختلف این شرکت شامل باغات میوه، بخش های تهیه نشا و نهال، مزارع مختلف شامل گندم و ترتیتیکاله ، کارخانه پروسس میوه، باغات زیتون، کارخانه لبنیات و سایر بخش های مرتبط بازدید صورت گرفت. در ادامه با توجه به موارد مطرح شده و راستای ارتباط موارد مشترکی که نیاز به مشاوره و ارائه طرح های بین دانشگاه و شرکت وجود دارد با معاون امور زراعی بحث و گفتگو شد. در ادامه بازدید و با عقد تفاهم نامه در آینده با تاکید بر پتانسیل های دانشکده کشاورزی و مشکلات و موارد مورد نیاز شرکت همکاری ادامه خواهد یافت.

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان


ارسال شده در مورخه: 05-03-1403


ارتباط با دانشکده کشاورزی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-