خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

آدرس تماس

دانشگاه زنجان ، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، آزمایشگاه تکنولوژی ساخت افزایشی

 

 

پست الکترونیکی: m.mehdi.tokhmehchian@znu.ac.ir