بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده کشاورزی گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی کشاورزی_زراعت و اصلاح نباتات(در دو گرایش ) 11-11-03-03
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 11-11-03-04
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي كشاورزي _اصلاح نباتات 11-11-04-10
مهندسي كشاورزي-زراعت 11-11-04-11
بيوتكنولوژي كشاورزي 11-11-04-12
شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز 11-11-04-13
ژنتيك و به نژادي گياهي 11-11-04-14
اگروتكنولوژي (سه گرایش ) 11-11-04-15
رشته(مقطع دکترا) کد 
اصلاح نباتات (در سه گرایش) 11-11-05-30
بيوتكنولوژي كشاورزي 11-11-05-31
زراعت (در دو گرایش ) 11-11-05-32
ژنتيك و به نژادي گياهي 11-11-05-36
اگروتكنولوژي (دو گرایش ) 11-11-05-37

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-