بروزرسانی: 6-8-1402
دانشکده مهندسی گروه عمران

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
مهندسی عمران  مهندسی عمران(ورودی  ماقبل 1402  ) 14-11-03-02
مهندسی عمران ( ورودی 1402 به بعد) 14-11-03-03
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي عمران( ده گرایش ) 14-11-04-10
مهندسی عمران گرایش اب و سازه های هیدرولیکی(ورودی 1402 به بعد) 14-11-04-11
مهندسی عمران گرایش سازه (ورودی 1402 به بعد) 14-11-04-12
مهندسی عمران گرایش راه و ترابری (ورودی 1402 به بعد) 14-11-04-13
مهندسی عمران گرایش زلرله (ورودی 1402 به بعد ) 14-11-04-14
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک ( ورودی 1402 به بعد) 14-11-04-15
رشته (مقطع دکترا) کد
مهندسي عمران( ده گرایش ) 14-11-05-10
مهندسی عمران گرایش سازه (ورودی 1402 به بعد) 14-11-05-11
مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ( ورودی 1402 به بعد) 14-11-05-12
مهندسی عمران گرایش زلرله ( ورودی 1402 به بعد) 14-11-05-13
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (ورودی 1402به بعد) 14-11-05-14

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-