بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده کشاورزی گروه باغبانی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
باغبانی باغبانی 11-14-03-01
علوم و مهندسی باغبانی (96به بعد ) 11-14-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
علوم و مهندسي باغباني( در پنج گرایش) 11-14-04-10
رشته (مقطع دکتری) کد 
علوم باغباني (در شش گرایش) 11-14-05-30
علوم ومهندسي باغباني (در دو گرایش ) 11-14-05-35

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-