خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 63
بازديد ديروز: 128
بازديد کل: 641006
بروزرسانی: 1-12-1400
جغرافیا

دانشکده  علوم انسانی 
گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
  جغرافیا(تمام گرایشها) 13-17-03-01
جغرافياوبرنامه ريزي شهري 13-17-03-02
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي 13-17-03-03
ژئومورفولوژي 13-17-03-04
آب وهواشناسي 13-17-03-05
كارتوگرافي 13-17-03-06

 

 

گروه  رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
جغرافيا  جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري 13-17-04-10
جغرافيا و برنامه ريزي شهري(چهار گرایش ) 13-17-04-11
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي (سه گرایش ) 13-17-04-12
آب و هواشناسي (سه گرایش ) 13-17-04-13
ژئومورفولوژي (دو گرایش ) 13-17-04-16
جغرافیا و برنامه ریزی شهری در چهار گرایش (سال اجرا 1400 به بعد) 13-17-04-17
آب و هواشناسی در سه گرایش (سال اجرا 1400 به بعد) 13-17-04-18
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در سه گرایش (سال اجرا 1400 به بعد) 13-17-04-19
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در دو گرایش (سال اجرا 1401 به بعد) 13-17-04-20

 

 

 

گروه آموزشي رشته(مقطع دکترا) کد
جغرافيا جغرافياوبرنامه ريزي شهري 13-17-05-30
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي 13-17-05-31
آب وهواشناسي 13-17-05-32
آب و هواشناسی ( سال اجرا 1400 به بعد ) 13-17-05-33
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( سال اجرا 1400 به بعد ) 13-17-05-34
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( سال اجرا 1400 به بعد ) 13-17-05-35

بازدید امروز: 2