بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم گروه زمین شناسی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
زمین شناسی 
 
زمین شناسی  12-17-03-01
زمین شناسی ( اجرا 1400 به بعد) 12-17-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
علوم زمين گرايش پترلوژي 12-17-04-10
علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي 12-17-04-11
علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي 12-17-04-12

بازدید امروز: 3


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-