عنوان فرآیند

نیمسال اول 1403-1402

نیمسال دوم 1403-1402

ثبت نام (انتخاب واحد)

1402-06-19 تا 21-06-1402

1402-11-16تا 18-11-1402

شروع کلاسها

1402-07-01

1402-11-21

حذف و اضافه

1402-07-03 تا 04-07-1402

1402-11-23 تا 24-11-1402

 حذف تکدرس

1402-08-13 تا 13-10-1402

1403-01-18 تا 16-03-1403

 حذف ترم

1402-08-13 تا 13-10-1402

1403-01-18 تا 16-03-1403

امتحانات میانترم 

1402-08-20 تا 01-09-1402

1403-01-25 تا 1403.02.05

ارزشیابی 

1402-09-25 تا 21-10-1402 1403.02-29 تا  24-03-1403

پایان کلاسها

1402-10-20

1403.03.23

امتحانات پایان نیمسال

1402-10-24 تا 10-11-1402

1403.03.26 تا 1403.04.13

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه 

آخرین روز کاری قبل از شروع کلاسهای ترم آتی  آخرین روزکاری قبل از شروع کلاسهای ترم آتی

 


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-