خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 52
بازديد ديروز: 86
بازديد کل: 769413
مصوبات مربوط به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مصوبات معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتموارد قانونی و مصوبات معاونت آموزشـی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در راستاي اجراي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص ماده26» مرخصی تحصیلی مادران دانشجو»، ماده34» گسترش رشته هـاي مرتبـط» و مـاده35» اصـلاح محتـواي فرهنگی-آموزشـی»، به شـرح ذیـل جهت اجرا ابلاـغ میگردد:

مصوبه1 - دانشگاهها با تقاضاي کتبی دانشـجویان مادر باردارجهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب درسنوات تحصیلی موافقت نمایند.

مصوبه2 - دانشـگاه با تقاضاي مرخصـی دانشجویان مادر داراي فرزند زیر دوسال، حداکثر تا چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.

مصوبه3 - دانشـگاه با تقاضاي دانشـجویان مادر باردار یا داراي فرزنـد زیر دوسال جهت میهمانی، حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به مؤسسه آموزش عالی همسطح یا پایین تر مورد تقاضا، موافقت نمایند.

مصوبه4 - دانشـگاه با تقاضاي دانشـجویان مادر باردار یا داراي فرزند زیرسه سال جهت آموزش مجازي یا غیرحضوري براي گذراندن واحدهاي دروس نظري دوره تحصیل موافقت نمایند.

مصوبه5 دانشگاه شرایطی را فراهم نمایند که براي اساتید راهنما به ازاي داشتن هر دانشجوي مادر باردار یا داراي فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.

مصوبه6 - طبـق مصـوبه کمیسـیون مقررات و آیین نامه هـاي آموزشـی و تحول در آموزش عالی، دانشـگاه براي بهره منـدي از آموزش حضوري براي مادران باردار یا داراي فرزند زیر3 سال، شرایطی را فراهم نمایند تا سـقف غیبت مجاز 3/16 موضوع ماده6 آیین نامه مدیریت دانشـگاهها و مؤسسات آموزش عالی را براي آنها در نظر گرفته نشود و با آنها مساعدت بیشتري گردد.


ارسال شده در مورخه: 11-02-1402