بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی(ما قبل 96) 13-16-03-01
زبان و ادبیات فارسی(از 96 به بعد) 13-16-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
زبان وادبيات فارسي 13-16-04-10
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات روايي 13-16-04-11
رشته(مقطع دکترا) کد
زبان وادبيات فارسي(ماقبل ورودی 98 ) 13-16-05-30
زبان وادبيات فارسي(ورودی 98 به بعد) 13-16-05-31

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-