بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده کشاورزی گروه خاکشناسی

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
خاکشناسی علوم ومهندسی خاک (ماقبل 96) 11-16-03-01
علوم ومهندسی خاک (96 به بعد) 11-16-03-02
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك (دو گرایش) 11-16-04-10
مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك(دو گرایش) 11-16-04-12
رشته (مقطع دکتری) کد 
مديريت حاصلخيزي خاك ( دو گرایش ) 11-16-05-30
مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك 11-16-05-31
مديريت منابع خاك (دو گرایش) 11-16-05-32

بازدید امروز: 5


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-