بروزرسانی: 26-10-1401
دانشکده علوم گروه آمار

گروه  رشته (مقطع کارشناسی) کد
آمار


 
آمار و کاربردها  12-12-03-01
امار (ماقبل 95) 12-12-03-02
آمار(سال اجرا از  95 به بعد) 12-12-03-03
آمار ( سال اجرا از 1401 به بعد ) 12-12-03-04
رشته (مقطع کارشناسی ارشد) کد
آمار گرايش آمار رياضي 12-12-04-10
علم داده (سال اجرا از 1400 به بعد  ) 12-12-04-11

بازدید امروز: 2


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-