خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 95
بازديد ديروز: 113
بازديد کل: 641152
بروزرسانی: 6-2-1401
آمار اعضاء هیات علمی

ردیف گروه  تعداد اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
1 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  0 4 8 1 13
2 علوم دامی 0 2 9 1 12
3 ترویج،ارتباطات و توسعه روستایی 0 5 4 0 9
4 باغبانی  0 6 5 0 11
5 گیاهپزشکی 0 3 8 0 11
6 خاکشناسی 0 6 1 2 9
7 مهندسی آب  0 6 3 0 9
8 علوم و مهندسی صنایع غذایی 0 3 3 0 6
جمع کل  0 35 41 4 80
ردیف گروه  تعداد  اعضای هیات علمی دانشکده علوم  جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
1 آمار 0 4 2 0 6
2 شیمی  1 12 11 7 31
3 زیست شناسی  0 4 1 0 13
4 فیزیک 0 14 8 4 26
5 ریاضی 1 9 7 3 20
6 زمین شناسی 0 3 7 0 10
7 علوم محیط زیست  0 1 4 1 6
جمع کل  2 51 43 16 112
ردیف گروه  تعداد اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
1 حقوق 0 3 1 0 4
2 زبان و ادبیات فارسی 0 2 4 2 8
3 جغرافیا 0 9 6 1 16
4 فلسفه و حکت اسلامی 0 2 4 0 6
5 علوم ورزشی 0 8 2 0 10
6 مدیریت و حسابداری 0 9 3 0 12
7 مترجمی زبان انگلیسی 0 8 0 0 8
8 روانشناسی 0 3 6 0 9
9 تاریخ و تمدن ملل اسلامی  1 5 2 0 8
10 معارف اسلامی  0 7 0 0 7
11 علوم اقتصادی 0 3 0 0 3
جمع کل  1 59 28 3 91
ردیف گروه  تعداد  اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
1 مواد 0 3 3 0 6
2 عمران 1 10 12 0 23
3  معماری 0 6 1 0 7
4  برق 0 19 10 3 32
5  مکانیک 0 6 6 4 16
6  کامپیوتر 1 8 3 0 12
7  نقشه برداری 1 7 0 0 8
8  معدن 0 5 3 0 8
9  شیمی  0 6 2 0 8
10 صنایع 0 2 1 0 3
11 هنر 2 2 0 0 4
جمع کل  5 74 41 7 127
ردیف گروه  آمار اعضای هیات علمی پژوهشکده جمع کل 
مربی  استادیار دانشیار استاد
1 پژوهشکده  0 3 0 0 3
2 جمع کل  0 3 0 0 3

 

بازدید امروز: 3