ریاست دانشکده

دکتر امیرجواد مرادلو

رشته تحصیلی:مهندسی عمران

پست الکترونیک: ajmoradloo[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433052413

فکس: 32283204

https://www.znu.ac.ir/members/moradlu-javad

معاونین دانشکده - دانشکده مهندسی
معاون پژوهشی

دکتر حسن طاهرخانی

رشته تحصیلی:مهندسی عمران

پست الکترونیک: taherkhani.hasan[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433052810

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/taherkhani-hasan

معاون آموزشی

دکتر مصطفی یارقلی

رشته تحصیلی:مهندسی برق

پست الکترونیک: yargholi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433052384

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/yargholi-mostafa

مدیران گروههای آموزشی - دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی مکانیک

دکتر محمد تقیلو

رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک

پست الکترونیک: taghilou[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054150

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/taghilou-mohammad

مدیر گروه مهندسی برق

دکتر فرهاد بیات

رشته تحصیلی:مهندسی برق

پست الکترونیک: bayat[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054071

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/bayat-farhad

مدیر گروه مهندسی عمران

دکتر احسان تفکری

رشته تحصیلی:مهندسی عمران

پست الکترونیک: tafakori[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054060

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/tafakorim

مدیر گروه مهندسی معماری

دکتر علی رحمانپور

رشته تحصیلی:مهندسی معماری

پست الکترونیک: rahmanpour[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/rahmanpour-ali

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر مجید مقدادی

رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیک: meghdadi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33052613

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/meghdadi-majid

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری

دکتر سید مرسل قوامی

رشته تحصیلی:مهندسی نقشه برداری

پست الکترونیک: ghavami[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054435

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/ghavamim

مديرگروه مهندسی معدن

دکتر امیر سلیمی

رشته تحصیلی:liknsd lunk

پست الکترونیک: a.salimi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054354

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/asalimi

مدیر گروه مهندسی شیمی

دکتر ملیحه یعقوبی

رشته تحصیلی:مهندسی شیمی

پست الکترونیک: myaghoobi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054489

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/yaghoobi-maliheh

مدیر گروه مهندسی مواد

دکتر فاطمه عسجدی

رشته تحصیلی:مهندسی مواد

پست الکترونیک: asjodi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054363

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/asjodi-fateme

مدیر گروه مهندسی صنایع

دکتر مجید حیدری

رشته تحصیلی:مهندسی صنایع

پست الکترونیک: mheydari[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054394

فکس:

https://www.znu.ac.ir/members/heydari-majeed

مديرگروه هنر

دکتر نغمه خرازیان

رشته تحصیلی:نقاشی

پست الکترونیک: naghme.kharazian[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054761

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/kharazian-naghme


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-