روسای دانشکده مهندسی از آغاز تا امروز
1 دکتر محسن صرافی 65/01/16 – 69/07/09
2 دکتر حمید وزیری 69/07/09 – 70/02/13
3 دکتر کاوه نظامی زاده 70/02/14 – 74/04/31
4 دکتر شهرام محمدی 74/05/01 – 76/05/13
5 دکتر حبیب اله زلفخانی 76/06/01 – 77/05/29
6 دکتر کاوه نظامی زاده 77/05/31 – 77/07/30
7 دکتر سید هاشم موسوی 77/08/01 – 78/09/01
8 دکتر سعید جلیل زاده 78/09/02 – 79/02/31
9 دکتر سید هاشم موسوی 79/03/01 – 82/05/30
10 دکتر وحید رشتچی 82/05/31 – 84/05/31
11 دکتر کاوه نظامی زاده 84/06/01 – 86/09/18
12 دکتر محسن افشارچی 86/09/19 – 89/06/22
13 دکتر ابوالفضل جلیلوند 89/09/23 – 91/07/08
14 دکتر رسول محرمی 91/07/09 – 93/08/28
15 دکتر حبیب اله زلفخانی 93/08/28 – 96/03/08
16 دکتر مجید مقدادی 96/03/08 – 98/04/22
17 دکتر کاظم مظلومی 98/04/22 – 00/05/27


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-