خانه :: اساتید :: اخبار
دکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان در مقطع دکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی برای سال جدید دانشجو می پذیردگروه زمین شناسی دانشگاه زنجان در مقطع دکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی برای سال جدید دانشجو می پذیرد 


ارسال شده در مورخه: 05-09-1402