سيستم گوي و ميله
پروژه پايانی دوره کارشناسی
مهندس حسن قاسمی و مهندس فرهاد قربانلو

حاصل کار اين دانشجويان يک مکانيزم گوي و سطح شيبدار و دو برنامه کامپيوتري يکي براي ميکرو و ديگري به زبان C# براي pc است.
همانطور که در فيلم مشاهده مي شود؛ اين سيستم قابليت استفاده در آزمايشگاه براي دانشجويان کنترل خطي را دارد. دانشجو مي تواند با تغييرورودي سيستم، بهره هاي سيستم و همچنين ثابت مربوط به فيلتر مشتق گير، رفتار سيستم را توسط برنامه واسط، روي کامپيوتر ملاحظه نمايد. سيستم کنترلر پيش فرض سيستم يک PID است ولي چون برنامه ها متن باز هستند مي توان با تغيير کدها هر نوع کنترلري را بکار برد.