سيستم کنترل موقعیت توپ روی صفحه
پروژه پايانی دوره ی کارشناسی
مهندس علی خانمحمدی و مهندس رضا محمدی

هدف از انجام پروژه:

آشنایی عملی دانشجویان با ساخت سیستمهای مکانیکی
آشنایی اولیه با میکرو کنترلر و کاربرد آنها
آشنایی عملی و کاربرد قوانین کنترل خطی
آشنایی اولیه با پردازش تصویر

در این پروژه سیستمی مکانیکی طراحی شده که قابلیت تغییر زاویه ی یک ورق مسطح را در دو جهت داراست. این دو زاویه توسط دو موتور کنترل می شود.
موقعیت توپ روی صفحه، توسط دوربین به دست آمده و به سیستم کنترل ارسال می گردد.
موقعیت مطلوب توپ هم در نرم افزار رابطی که در کامپیوتر اجرا می شود؛ تعیین شده و کنترلر توپ را در موقعیت مطلوب، نگه می دارد.