ربات آزمایشگاهی دلتا
پروژه پايانی دوره کارشناسی
مهندس نرگس سامان بخش
با مشاوره مهندس مصطفی برغندان

دستگاه ساخته شده، نمونه ای آزمایشگاهی از یک ربات دلتا است. این ربات دارای سه درجه آزادی است. طوریکه دست ربات همواره به صورت افقی است و موقعیت آن در فضای کاری قابلیت کنترل دارد.
در این دستگاه از سنسور زاویه و موتور DCاستفاده شده است. لذا امکان به کارگیری الگوریتم های مختلف کنترل وجود دارد.

بهینه سازی دستگاه در قالب پروژه هایی برای سایر دانشجویان ادامه دارد.