نصب آنتی ويروس در دانشگاه


نصب آنتی ويروس بصورت دستی نسخه  8 و7 در دانشگاه (نسخه پیشنهادی)


نصب آنتی ويروس بصورت دستی نسخه 5 و 6 و 7 در دانشگاه


نصب آنتی ويروس بصورت خودکار ورژن 4 در دانشگاه