دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان در سال 1370 با پذیرش43 دانشجو در رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود، سپس با جذب اعضای هیأت علمی در رشته ‏ها ی مختلف گسترش یافت. در حال حاضر این دانشکده در مقاطع و رشته‏ های ذیل دانشجو می ‏پذیرد .
ردیف رشته های مقطع دکتری گرایش‏
1 زبان و ادبیات فارسی 7
2 آب وهواشناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب وهوايي
3 آب وهواشناسی(اقلیم شناسی) گرایش آب وهواشناسي شهری         
4 آب وهواشناسی(اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هوایی
5 علوم جغرافيايي - جغرافیا و برنامه ریزی شهری   -
6 مجموعه فلسفه - فلسفه و كلام اسلامی   -

 

رشته ‏های مقطع کارشناسی ارشد

گرایش
رشته ‏های مقطع کارشناسی ارشد
ردیف
           -
 زبان و ادبیات فارسی
1
-
جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری 2
برنامه ‏ریزی فضایی مجتمع ‏های گردشگری جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 3
برنامه ریزی گردشگری منطقه ‏ای جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 4
آب و هواشناسی سینوپتیک آب و هوا شناسی ( اقلیم شناسی ) 5
آب و هواشناسی کاربردی آب و هوا شناسی ( اقلیم شناسی ) 6
برنامه ریزی کالبدی جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی 7
اقتصاد فضا جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی 8
مدیریت توسعه پایدار روستایی جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی 9
هیدروژئومورفولوژی در برنامه‏ ریزی محیطی ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) 10
فیزیولوژی ورزشی کاربردی فیزیولوژی ورزشی 11
-
الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی 12
-
فلسفۀ دین 13
فلسفۀ اخلاق اخلاق 14
-
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 15
-
تاریخ ایران در دورۀ اسلامی 16
-
آموزش زبان انگلیسی 17
-
روانشناسی عمومی 18
مالی مدیریت بازرگانی 19
بازاریابی بین ‏المللی مدیریت بازرگانی 20
-
علوم اقتصادی 21

 

  رشته های مقطع کارشناسی

ردیف رشته های مقطع کارشناسی گرایش
1 زبان و ادبیات فارسی -                     
2 الهيات و معارف اسلامي -فلسفه و حكمت اسلامي -
3 تاريخ تمدن ملل اسلامی -
4 زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی
5 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
6 روانشناسی عمومي
7 تربيت بدني وعلوم ورزشي عمومی
8 مديريت صنعتی -
9 مديريت بازرگاني -
10 جغرافياي طبيعي کارتوگرافی
11 جغرافياي طبيعي اقليم شناسي
12 جغرافياي طبيعي ژئومورفولوژي
13 جغرافيا و برنامه ريزي شهري -
14
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
 
15 حقوق  

 


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-