ریاست دانشکده

دکتر ذکراله مروتی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: z.morovati[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433052299

فکس: 0098-2432283205

https://www.znu.ac.ir/members/morovati-zekrollah

معاونین دانشکده - دانشکده علوم انسانی
معاون پژوهشی

دکتر مجید یوسفی افراشته

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: yousefi[at]znu.ac.ir     mjduosefi@gmail.com

تلفن: 0098-2433054240

فکس: 0098-2432283201

https://www.znu.ac.ir/members/yousefi-majid

معاون آموزشی

دکتر حسن قره خانی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: gharehkhani[at]znu.ac.ir     gharehkhani2006@yahoo.com

تلفن: 0098-2433054204

فکس: 0098-2432283201

https://www.znu.ac.ir/members/gharehkhani-hassan

گروههای آموزشی - دانشکده علوم انسانی
مدیر گروه اقتصاد

دکتر امیر جباری

رشته تحصیلی:علوم اقتصاد

پست الکترونیک: AmirJabari[at]znu.ac.ir     

تلفن: 33054331

فکس:

مدیر گروه جغرافیا

دکتر مسعود جلالی

رشته تحصیلی:جغرافیا

پست الکترونیک: [at]znu.ac.ir     

تلفن: 4201 3305 024

فکس: 0

مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دکتر محمد جعفر  اشکواری

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: ashkevari[at]znu.ac.ir     

تلفن: 02433054284

فکس: 02433054099

https://www.znu.ac.ir/members/ashkevari-muhammad

مدیر گروه روانشناسی

دکتر اباذر چراغی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: cheraghi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433054131

فکس: 0098-2433054181

https://psychology.znu.ac.ir/members/acheraghi

مدیر گروه علوم ورزشی

  

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: [at]znu.ac.ir     

تلفن: 0

فکس: 0

مدیر گروه حقوق

دکتر سعید بیگدلی

رشته تحصیلی:حقوق

پست الکترونیک: [at]znu.ac.ir     

تلفن: 4292 3305 024

فکس: 0

مدیر گروه مدیریت

دکتر علی منصوری

رشته تحصیلی:مدیریت صنعتی

پست الکترونیک: mansouri[at]znu.ac.ir     

تلفن: 4173 3305 024

فکس: 0

مدیر گروه فلسفه

دکتر حسین اترک

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: atrak.h[at]znu.ac.ir     atrakhossein@gmail.com

تلفن: 02433054183

فکس: 02433054103

https://www.znu.ac.ir/members/atrak-hossein

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر فریده وجدانی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: vejdani[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433054240

فکس: 0098-2433054106

https://www.znu.ac.ir/members/vejdani-farideh

مدیر گروه معارف اسلامی

دکتر محمود رسولی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: rasooli[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433054202

فکس: 0098-2433054180

https://www.znu.ac.ir/members/rasoli-mahmod

مدیر گروه زبان انگلیسی

دکتر الهام محمدی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: e_mohammadi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433054465

فکس: 0098-2433054104

https://www.znu.ac.ir/members/mohammadi-elham


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-