جلسه دفاع از رساله دکتری
قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی  دانشکده علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری

موضوع: قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی

دانشجو:محمد تقی آلیانی

استاد راهنما:دکتر مهدی محبتی

مکان:دانشکده علوم انسانی سالن روزبه

زمان:1403.01.29 ساعت 10


ارسال شده در مورخه: 26-01-1403


ارتباط با دانشکده علوم انسانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-