بروزرسانی: 20-6-1402
رشته های دوره کارشناسی - دانشجویان بین المللی

دانشکده کشاورزی-گروه های آموزشی و گرایش ها
  گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ترویج و آموزش كشاورزی

 

  گروه زراعت و اصلاح نباتات
زراعت
اصلاح نباتات

 

 گروه علوم دامی
علوم دامی- دام 
علوم دامی- طیور

 

گروه صنایع غذایی
صنایع غذایی

 

گروه علوم باغبانی
علوم باغبانی

 

گروه علوم و مهندسی آب
علوم و مهندسی آب

 

گروه گیاهپزشکی
گیاهپزشكی

 

گروه خاکشناسی
خاک و محيط زيست
خاک و باغبانی
خاک و زراعت
خاک و آب

 

 

دانشکده مهندسی-گروه های آموزشی و گرایش ها
گروه مهندسی عمران
مهندسی عمران

 

گروه مهندسی برق
الکترونیک
قدرت
مخابرات
کنترل

 

گروه مهندسی مکانیک
حرارت و سیالات
طراحی جامدات

 

گروه مهندسی معماری
مهندسی معماری

 

گروه مهندسی کامپیوتر
نرم افزار

 

گروه مهندسی معدن
مهندسی معدن

 

گروه مهندسی شیمی
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی-صنایع غذایی

 

گروه مهندسی مواد
مهندسی مواد-متالورژی استخراجی

 

دانشکده مهندسی نقشه برداری
مهندسی عمران - نقشه برداری

 

گروه هنر
هنر

 

دانشکده علوم-گروه های آموزشی و گرایش ها
گروه فیزیک
فیزیک محض
 فیزیک حالت جامد

 

گروه ریاضی
ریاضی محض
ریاضی کاربردی
ریاضیات و کاربردها

 

گروه شیمی
شيمي محض
شیمی کاربردی

 

گروه زمین شناسی
زمين‌شناسي

 

گروه زیست شناسی
زیست شناسی عمومی

 

گروه آمار
آمار

 

 

دانشکده علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی
الهيات و معارف اسلامي -فلسفه و حكمت اسلامي
الهيات و معارف اسلامي - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
مترجمي زبان انگليسي
روانشناسی-عمومی
تربيت بدني وعلوم ورزشي-عمومی
مديريت صنعتی
مديريت بازرگاني
جغرافياي طبيعي-کارتوگرافی
جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي
جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
حقوق

 

بازدید امروز: 2