بروزرسانی: 20-4-1395
رشته های دوره دکتری - دانشجویان بین المللی

دانشکده کشاورزی-گروه های آموزشی و گرایش ها
گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ترویج و آموزش کشاورزی
توسعه روستایی

 

گروه زراعت و اصلاح نباتات
زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
بیوتکنولوژی کشاورزی

 

گروه علوم دامی
تغذیه دام ( تغذیه طیور )
تغذیه دام ( تغذیه نشخوار کنندگان )

 

گروه خاکشناسی
پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك
فیزیك و حفاظت خاك
شیمی و حاصلخیزی خاك

 

گروه گیاهپزشکی
بیماری شناسی گیاهی

 

گروه علوم باغبانی
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغی

 

گروه صنایع غذایی
تکنولوژی مواد غذایی

 

 

بازدید امروز: 2