خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 20-4-1395
رشته های دوره دکتری - دانشجویان بین المللی

دانشکده کشاورزی-گروه های آموزشی و گرایش ها
گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ترویج و آموزش کشاورزی
توسعه روستایی

 

گروه زراعت و اصلاح نباتات
زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
بیوتکنولوژی کشاورزی

 

گروه علوم دامی
تغذیه دام ( تغذیه طیور )
تغذیه دام ( تغذیه نشخوار کنندگان )

 

گروه خاکشناسی
پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاك
فیزیك و حفاظت خاك
شیمی و حاصلخیزی خاك

 

گروه گیاهپزشکی
بیماری شناسی گیاهی

 

گروه علوم باغبانی
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغی

 

گروه صنایع غذایی
تکنولوژی مواد غذایی

 

 

بازدید امروز: 2