بروزرسانی: 1-9-1395
سازمان های بین المللی درایران

- سازمان یونسکو: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

كميسيون علو و فناوري براي توسعه پايدار جنوب: Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South-COMSATS

سازمانهای تخصصی بین المللی

کمیسیون ملی آیسسکو

کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 

 

بازدید امروز: 2