خانه :: اساتید :: اخبار
دانشجوی نمونه غیر ایرانی
گزینش دانشجوی نمونه غیر ایرانیاز دانشجویان غیرایرانی نمونه، در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری 1400 با رعایت آیین نامه و شیوه نامه جشنواره و همچنین بر پایه ی مفاد دستورالعمل اجرایی تجلیل به عمل خواهد آمد. بنابراین از دانشجویان غیرایرانی دعوت می گردد تا مطالب ذیل را مطالعه نموده و اقدام نمایند.

- آیین نامه دانشجویان غیرایرانی

- آیین نامه

- شیوه نامه

دانشگاه زنجان به دانشجویان غیرایرانی نمونه ی خود افتخار می کند.


ارسال شده در مورخه: 08-10-1400