خانه :: اساتید :: اخبار

سرویس ها

SSL

راهنمای رفع خطای sslراهنمای رفع خطای SSL :

اگر به هر کدام از وب‌سایت‌های دانشگاه با آدرس https://*.znu.ac.ir وارد شدید و با خطا مواجه شدید، می‌توانید از طریق راهنمای تصویری ذیل، برای سه مرورگر معمول، مشکل را حل نمایید :

  • در مرورگر Internet Explorer
  • در مرورگر Google Chrome

  • در مرورگر mozilla Firefox