بروزرسانی: 23-9-1395
نمایندگان رفع مشکلات شبکه و اینترنت

نمایندگان شبکه و اینترنت

واحد سازمانی

نام نماینده

تلفن

ساختمان مرکزی آقای حسن موسوی
2730

معاونت آموزشی

آقای حسن سلیمانی

2740

معاونت دانشجوئی

آقای بهمن خلیلی پور

4080

دانشکده مهندسی

خانم حمیده شکرائي

2769
دانشکده علوم آقاي آرش مظفري
2541
دانشکده کشاورزی آقای محمود مرادی
2738

دانشکده علوم انسانی

آقای یوسف رضائی

4123

بازدید امروز: 2